REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KOSTIUMÓW I REKWIZYTÓW

 1. Wypożyczenie kostiumów i rekwizytów dla firm, osób prawnych i instytucji odbywa się na podstawie zawartej Umowy Najmu.

 2. Wypożyczenie kostiumów i rekwizytów dla klientów indywidualnych odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem.

 3. Klient indywidualny zobowiązany jest uiścić w dniu wypożyczenia opłatę za wypożyczenie oraz ewentualną kaucję zwrotną, która ustalana jest w zależności od wartości wypożyczanych przedmiotów. 

 4. Okres wypożyczenia obejmuje 3 doby. W przypadku klientów instytucjonalnych okres wypożyczenia ustalany jest indywidualnie.

 5. Opłata za przymiarki kostiumów wynosi 50 zł za godzinę. Kwota jest odliczana od końcowej ceny wypożyczenia kostiumów.
 6. Opłata za przedłużenie wypożyczenia wynosi za każdą następną dobę 20% ceny wyjściowej.

 7. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wypożyczalnię przed upływem ustalonego terminu.

 8. Przekazanie kostiumów lub rekwizytów zostaje potwierdzone Protokołem Zdawczo – Odbiorczym.

 9. Podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego przez klienta lub osobę reprezentującą go, oznacza, iż nie wnosi on zastrzeżeń do ilości i stanu technicznego wypożyczanych przedmiotów.

 10. Po zakończeniu okresu wypożyczenia klient zobowiązany jest zwrócić wypożyczone przedmioty na adres Wypożyczalni w Warszawie - ul. Tadeusza Makowskiego 22 lub w wyjątkowych sytuacjach na inny uzgodniony z Wynajmującym adres.

 11. Istnieje możliwość wysyłki wypożyczonych przedmiotów po uprzednim zawarciu Umowy Najmu oraz wniesieniu opłaty za wypożyczenie. Koszt wysyłki ponosi klient.

 12. Klient zobowiązuje się do użytkowania wypożyczonych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z ich nieodpowiedniego użycia.

 13. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń, zabrudzeń lub utraty któregokolwiek z przedmiotów, klient pokrywa wszystkie koszty związane z ich naprawą, czyszczeniem lub zakupem.

 14. Trwałe patynowanie, postarzanie i uszkadzanie kostiumów i rekwizytów jest zabronione.

 15. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.

   

 16. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów do pracowni.

   

 17. Wypożyczenie kostiumów lub rekwizytów oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.Klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Retkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna „Retro-Pasje” z siedzibą w Mławie, ul. Narutowicza 19/4 lok.17 (06-500 Mława);

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wypożyczenia na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;

4) dane osobowe w ramach realizacji wypożyczenia przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej),

5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wypożyczenia.

 

Realizacja APISOFT Strony Internetowe