Regulamin GRH LC

Celem nadrzędnym GRH LC jest protest przeciwko wojnie i agresji militarnej na świecie, wyrażany w sposób aktorsko – amatorski poprzez wcielanie się Uczestników GRH LC w represjonowaną ludność cywilną. Celem społecznym jest integracja kulturowa i między pokoleniowa oraz odkrywanie talentów i predyspozycji artystycznych u Uczestników GRH LC, a poprzez rozwijanie tych talentów kreowanie twórczego modelu życia, jak również ciekawy sposób spędzania wolnego czasu i na podstawie żywej lekcji historii, budowanie wartości patriotycznych.

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    

 1. GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH LUDNOŚCI CYWILNEJ, zwana dalej GRH LC jest grupą warsztatową Agencji Artystycznej „Retro-Pasje”, zwaną dalej Agencją.

 2. Celem nadrzędnym GRH LC jest protest przeciwko wojnie i agresji militarnej na świecie, wyrażany w sposób aktorsko – amatorski poprzez wcielanie się Uczestników GRH LC w represjonowaną ludność cywilną. Celem społecznym jest integracja kulturowa i między pokoleniowa oraz odkrywanie talentów i predyspozycji artystycznych u Uczestników GRH LC, a poprzez rozwijanie tych talentów kreowanie twórczego modelu życia, jak również ciekawy sposób spędzania wolnego czasu i na podstawie żywej lekcji historii, budowanie wartości patriotycznych.

 3. GRH LC skupia ludzi, którzy przez wspólne pasje historyczne i teatralne, amatorsko odtwarzają losy i postacie różnych warstw społecznych europejskiej ludności cywilnej żyjącej w latach 1860-1980.

 4. Agencja Artystyczna „Retro-Pasje” współpracuje z wieloma osobami fizycznymi, podmiotami działalności gospodarczej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi zwanymi dalej Partnerami.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA GRH LC.

 

PRAWA UCZESTNIKA GRH LC.

 

 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z zajęć i spotkań grupy warsztatowej GRH LC, po ówczesnym zgłoszeniu pocztą elektroniczną na adres e-mail:goya2009@wp.pl listu motywacyjnego z dopiskiem „akceptuję warunki regulaminu GRH LC przy Agencji Artystycznej „Retro-Pasje”.

 2. Uczestnik ma prawo do prezentacji swojego zdjęcia w stroju retro, na stronie Agencji Artystycznej „Retro-Pasje” i prezentacji swojego dorobku uczestnictwa w grupie warsztatowej GRH LC na stronach www.facebook.com/GRHLC oraz www.retropasje.pl

 3. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w projektach organizowanych przez Agencję i Partnerów projektów t.j.: rekonstrukcje, prezentacje, premiery, wydarzenia kulturalne, widowiska, sesje zdjęciowe.

 4. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze strojów i rekwizytów należących do wspólnego majątku członków GRH LC.

 5. Uczestnik ma prawo do rabatu -30% w przypadku korzystania z Wypożyczalni Strojów Agencji w Warszawie.

 6. Uczestnik ma prawo do prezentacji własnej postaci lub kilku własnych postaci retro, w Agencji Postaci lub Agencji Profesji, nieodpłatnie w celu prezentacji własnej osoby jako statysty do filmu, a następnie podjęcia pracy zarobkowej za pośrednictwem Agencji.

 7. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego umieszczania ogłoszeń służących sprzedaży przedmiotu „retro” na Giełdzie Staroci lub oferty wynajęcia rekwizytu lub pojazdu retro w Wypożyczalni Rekwizytów lub Wypożyczalni Pojazdów i Samochodów, będących elementami strony www.retropasje.pl 

 8. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wystąpić z udziału w GRH LC, po pisemnym oświadczeniu woli.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA GRH LC

 

 1. Po uzyskaniu akceptacji uczestnictwa przez Agencję Uczestnik zobowiązuje się do przesłania na adres e-mailowy Agencji, minimum jednej fotografii w stroju retro celem umieszczenia jej na stronach www.retropasje.pl oraz www.facebook.com/GRHLC. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie osób trzecich do przesłanych fotografii.

 2. Uczestnik zobowiązuje się do stałego kontaktu z Agencją poprzez e-maile, sms-y, fora internetowe itp. oraz systematycznego uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach oraz wyjazdach GRH LC.

 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów wewnętrznych Partnerów, z którymi Agencja podejmuje działania na rzecz Uczestnika.

 4. Nieletni Uczestnik ma obowiązek przedłożyć przed każdym wyjazdem pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dotyczących zgody na udział w wydarzeniu wyjazdowym, ze wskazaniem opiekuna – osoby dorosłej i jego podpisem jako akceptacji.

 5. Uczestnik ma obowiązek przekazać prawa do dysponowania swoim wizerunkiem na rzecz Agencji w celach publikowania go w mediach za pomocą wszystkich dostępnych nośników cyfrowych i analogowych na potrzeby reklamy Agencji i wydarzeń współorganizowanych wraz z Partnerami za pomocą akceptacji powyższego Regulaminu.

 6. Uczestnik ma obowiązek informowania Agencji o uczestnictwie w innych formach grup rekonstrukcyjnych. Uczestnictwo w grupie o tym samym profilu działalności uznaje się jako nie zgodne z zasadami tzw. zdrowej konkurencji i nie jest akceptowane przez Agencję. Nie dotyczy to agencji statystów, które prowadzą inną formę działalności, typowo komercyjną.

 7. Uczestnik zobowiązuje się do nieujawniania szczegółów działalności Agencji oraz GRH LC, w szczególności w mediach publicznych takich jak prasa, radio, telewizja i internet, również po zakończeniu współpracy z Agencją.

 8. Uczestnik korzystający z przedmiotów będących własnością Agencji lub częścią majątku wspólnego GRH LC, ponosi pełną odpowiedzialność za te przedmioty od czasu pobrania ich z magazynu, do czasu zwrotu do magazynu W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonego majątku Uczestnik odpowiada materialnie – ponosi koszty finansowe w razie naprawy lub odkupienia przedmiotów.

 9. Uczestnik ma obowiązek przekazać swoje dane osobowe na cele Agencji do przetwarzania ich w celach organizacyjnych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest tożsame z akceptacją treści powyższego Regulaminu.

   

 

 

 

 

III. OBOWIĄZKI I PRAWA AGENCJI

OBOWIĄZKI AGENCJI

 

 1. Agencja zobowiązuje się do reprezentowania Uczestnika w celu pozyskiwania ciekawych i atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i historycznych podczas których Uczestnik będzie mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania historyczne.

 2. Agencja zobowiązuje się dbać o Uczestnika w celu osiągania jak najlepszych efektów jego rozwoju artystycznego.

 3. Agencja zobowiązuje się do udostępnienia strony swojej agencji i promocji wg zapisów umieszczonych w PRAWACH UCZESTNIKA GRH LC.

 4. Agencja zobowiązuje się do należytego korzystania z przekazanych jej praw do wizerunku i przetwarzania danych osobowych. 

PRAWA AGENCJI

 1. Agencja ma prawo wymagać od Uczestnika informowania Agencji o udziale w innych, pokrewnych formach działalności w zakresie świadczonych dla niego usług artystycznych, służących jego rozwojowi osobistemu i artystycznemu,

 2. Agencja ma prawo do usunięcia Uczestnika z GRH LC w przypadku naruszenia przez Uczestnika w sposób drastyczny Regulaminu Agencji lub regulaminów Partnerów.

 3. Agencja ma prawo do korzystania z wizerunku Uczestnika do czasu pisemnego wypowiedzenia przez Uczestnika tego prawa. Agencja ma prawo do korzystania z utrwalonego wizerunku Uczestnika w czasie korzystania z usług Agencji, nawet po terminie wypowiedzenia.

 4. Agencja nie odpowiada za prawa autorskie osób trzecich do zdjęć przesłanych przez Uczestników. Obowiązek uzyskania takich praw spoczywa na Uczestniku.

 5. W przypadku sporu Agencja ma prawo zgłosić się do Sądu właściwego, jakim jest Sąd Rejonowy w Mławie, w celu jego rozstrzygnięcia.

 6. Agencja ma prawo do decydowania o doborze Partnerów oraz wydarzeń kulturalnych w których uczestniczą Uczestnicy GRH LC.

Realizacja APISOFT Strony Internetowe